[Kernel] Kernel공부를 위한 커널문제 모음

sangjun

·

2021. 7. 22. 01:45

 

문제소스

ㅎㅎ커널공부 3일차..인프런 강의 다 듣고 첫 커널 문제들 클리어했다. 

커널 공부할 때 처음에 모듈 소스들도 이해 못 했었는데 인프런 강의 듣고 정말 괜찮아졌다. 인프런 강의 정말 굳 공부할 때도움 많이 된거 같았다..

이제 자신감도 얻었으니 본격적으로 CTF랑 워게임들에 나오는 커널문제들을 난이도순으로 차근차근 풀어나갈 것이다.

 

커널 문제들이 구하기 어려워 이 페이지에 구해놓고 문제들을 하나하나 풀어보겠다.

 

+ 팁 https://applemasterz17.tistory.com/231?category=1058137 

1. Definit CTF 2020 - input test driver

https://github.com/V4bel/2020_defenit_ctf

 

2. QWB CTF 2018 - core

https://biji-jjigae.tistory.com/109

 

3. CSAW 2010

https://blackperl-security.gitlab.io/blog/2018/05/14/2018-05-14-csaw2010-kernelex/

 

4. CISCN CTF 2017 - baby driver

http://ipwn.kr/index.php/2020/04/05/ciscn-ctf-2017-babydriver/

 

5. CISCN CTF 2015 - String IPC

https://applemasterz17.tistory.com/223

 

6. 0CTF 2019 - babykernel 2

https://wogh8732.tistory.com/330

 

7. Dragon CTF 2019 - baby kernel

https://null2root.github.io/blog/2020/01/11/BabyKernel-Dragon2019-writeup.html

 

8. ASIS CTF 2020 - shared_house

https://blog.kakaocdn.net/dn/cw8D0r/btqFtKLLWSj/adwRN8BVxfOZwByjd0qN0K/%5B%EC%A0%95%EC%9E%AC%EC%98%81%5D%20ASIS%20CTF%202020%20shared_house.html?attach=1&knm=tfile.html 

 

9. Hacklu CTF 2018 - baby kernel

https://ctftime.org/writeup/11851

 

10. TokyoWesterns CTF 2019 - gnote

http://blog.howdays.kr/index.php/2019/12/15/tokyowesterns-ctf-2019-gnote/

 

11. 엔키 커널 문제

https://enki.co.kr/blog/2020/02/27/cce_writeup.html

 

12.